تبلیغات
div>

دریافت کد صفحه ورودی
♥دختـــــــــــــــــــــــــــــــری با شال مشکی♥ - اقا پســــــــــــــــــــر


♥دختـــــــــــــــــــــــــــــــری با شال مشکی♥

ב لــ ـــم " یـکـ کـوچــ ـﮧ ے " بـ ــטּ بستـــــ " میـ ــפֿـواهـد و یـکـ " باراטּ " نـــم نـــم و یـ ـکـ " פֿــــבا "
اقا پسر

...

ـافـتـפֿــآر میکُنـی هَـرِزه ـای..؟

ـافـتـפֿــآر میـکـُنی هَر روِزِ بآ ـاحسآسِ یِـهבפֿـتر بـآزی مــیــکُنی و مـِیـری پُزشُو بـهבوستآت مـیـבی کـه بآاینـم آره؟!

کـه هــمه آویـزونتن؟!

ـافـتـפֿـآر مـیـکُنِی کـِه ـاز 100تآ کَلَمَتِ 1000 تآش فُحـشـه و ـاحـترآم گـذآشتـن بـه هیـچـکسُ بَلَد
نـیـسـتی؟؟

ـافـتـפֿــآر مـیـکُنِی کـِه هَر شَب مَستـیِ و نُوعی از پآرتِی نَبوבه کـه حُضور نــבآشته بآشی..!!

ـافـتـפֿــآر مـیـکُنِی کـِه بِگـی کـه ـاهل تَعَهُـב نـیـستـی وَ בפֿـتر وآسه بآزی בآבنه؟!

ـاحسآس مـیکنی که פֿِـیـلی شآפֿـی کـه تـو یـه لَحظه بآهِزآر نَفَری؟!

نـَه عَـزیــز مــــــن!!

ـاینآ ـافـتـפֿـآر نــیــس...عـُقدَس...کَمــبوבه

متاسفم : (

نوشته شده در یکشنبه 17 آذر 1392 ساعت 11:25 ب.ظ توسط shiva .... |فریاد دوستاااااان


آخرین مطالب
» عکس نوشتههههه!!!!
» عكـــس نوشته
» بــــآزی
» مر تــــضی پاشایـــــــــی
» به بعضـــیآ بایـــَد بِگــــی
» بعضی ها
» مخدری به نام زن
» مبهــــوتـــ یـــ ـــــكـــــ شكـــــــستـــــــــ
» یه وقتایی
» بی تو
» تو قلبتم
» من از نســــل زلیخا هستــــم
» دلتـــــــــ كه میلرزه
» مخاطب خاص خاصــــــــــــــــــــــــــه!!!!!
» آرامــــ تر می شدم.....

Design By : RoozGozar.com